Екипът

За да предоставяме нашите услуги с професионализъм към работата и удовлетвореност за клиента, Ръководството на Енерджи Сейвинг се стреми да осигури и създаде условия за това знанията и уменията на експертите от екипа да се поддържат на най – високо ниво.


Маг.инж.ик.Севдалина Джабарска

Г-жа Севдалина Джабарска е придобила магистърска степен като Машинен инженер, след което и магистърска степен по Финанси – Финансов мениджмънт. В момента завършва обучението си в магистърска степен като Енергиен инженер по специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ към Технически университет – София.

От 2005 година управлява бизнес в сферата на енергийната ефективност. Заедно с експертизата при изготвяне на технико – икономически анализи на разработваните проекти за енергийно обследване на сгради и промишлени системи, в продължение на 7 години е Ръководител на екипа на локалния консултант по програма „Енергийна ефективност“ на Европейска инвестиционна банка, в партньорство с MWH.S.P.a – Italy, като е предоставила консултантска помош за гарантиране, че целите на програмата са изпълнени чрез подготовка на план на проекта за нуждите на партниращата българска банка и да потвърди успешното изпълнение на проекта след изграждането му, както и въвеждане на програмата чрез презентирането й пред различни заинтересовани аудитории /граждани, фирми, общински и държавни структури/, както и по време на събития, организирани от ресорните Министерства, свързани с възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. В рамките на тази програма в България бяха успешно финансирани общо 30 проекта за изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници.

Г-жа Джабарска е предоставяла консултантски услуги за Европейска банка за възстановяване и развитие и Европейска инвестиционна банка.  В рамките на изпълнявания проект за ЕИБ са подпомагани и Обединена Българска Банка, Банка ДСК и Райфайзен Банк. По индивидуални договори е предоставяла консултации за УниКредит Булбанк, Обединена Българска Банка и компании като MWH S.p.a. – Italy, Tractebel Engineering GDF SUEZ, Асарел Медет, и др.

Като ключов експерт по проектите с възложител Агенция за устойчиво енергийно развитие г-жа Джабарска е предоставяла техническа помощ за разработване на методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, вкл. МСП, извършване на оценка на енергийни спестявания с цел придобиване на удостоверение за енергийни спестявания, както и разработване на примерни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за предоставяне на енергийно-ефективни услуги за изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в промишлени предприятия, вкл. МСП.

Г-жа Джабарска като учредител на Камара на енергийните одитори и Алианс за енергийна ефективност се включва активно и участва в различните етапи на актуализиране на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност, възобновяеми енергийни източници и всички свързани с тези области нормативни актове с предложения, становища и обществени обсъждания за синхронизирането им с Директивите на Европейски съюз.

Севдалина обича да пътува, играе тенис на корт и е любител на криминалните филми и книги с фентъзи сюжети.

инж.Мария Иванова

Мария e част от екипа на „Енерджи Сейвинг“ ЕООД от 2006 година. Професионалната си квалификация като строителен инженер започва още с обучението си в Професионална гимназия по архитектура, геодезия и строителство „Лубор Байер“, гр. Стара Загора със специалност „Водно строителство“. Продължава обучението си във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ със специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. Веднага след нейното дипломиране започва кариерата си на експерт „Енергийна ефективност - Строителство“ в „Енерджи Сейвинг“ ЕООД. През 2007 г. след проведено обучение в Технически университет - София за „Обследване за енергийна ефективност на сгради“ придобива професионална квалификация по специалността и е вписана като част от екипа на Дружеството. През 2016 година в резултат на натрупания професионален опит придобива Удостоверение за Ограничена Проектантска Правоспособност към секция „КСС“ на Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП), а през 2022 година получава и Пълна Проектантска Правоспособност.

Инж.Иванова работи в областта на своите компетентности по проекти за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация, както и обследване за установяване на техническите характеристики на същите, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. 1-5 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и архитектурно (екзекутивно) заснемане.

Мария използва свободното си време за почивка и разходки сред природата със семейството си, както и за срещи с приятели. Част е от състава на Клуб по български народни танци като участва активно в сценичните изяви на клуба.

Инж.Атанас Кънчев

Г-н Атанас Кънчев е придобил магистърска степен като Машинен инженер по специалност „Електротехника и електроенергетика“, а от 2005 година придобива проектантска правоспособност за изготвяне на технически проекти в съответствие с общите и специфични изисквания в цялостния процес на Инвестиционното проектиране и изпълнение на проекти в областта на електротехниката, енергетиката и електроснабдяването.

От 2005 година до сега инж. Кънчев е изпълнявал прединвестиционни проучвания за изграждане на инсталации за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, с анализ на разходите и ползите от изграждане на капацитет за съхранение на произведената от инсталацията енергия за множество частни инвеститори.

В обхвата на изпълняваните от него задачи е и изготвяне на идеен, технически и работен проект на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, вкл. с ограничен достъп до електроразпределителната мрежа и с възможност за съхранение на произведената енергия отново за множество частни инвеститори, някои от които са Загоре АД - Стара Загора, Колорпласт – Стара Загора, "Ей Ди Инвест" ООД – София и др.; Проектиране за изграждане на системи за подаване и доставка на технически газове за фабрични инсталации за Messer Bulgaria; Проектиране за изграждане на системи за подаване на гориво за Shell, Eco Bulgaria, Rompetrol, Petrol AD, Асарел Медет ЕАД, etc.

От 2015 година инж.Кънчев работи по проекти за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. 1-5 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и архитектурно (екзекутивно) заснемане на сгради в експлоатация в областта на своите компетентности.

От 2021 година доразви уменията си с изпълнение на задачи с предмет обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, вкл. и проверка на отоплителни и климатични инсталации и изготвяне на доклад за състоянието им; Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, вкл. и проверка на отоплителни и климатични инсталации и изготвяне на доклад за състоянието им; Обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление.

инж.Милена Христова

Милена e част от екипа на „Енерджи Сейвинг“ ЕООД от 2012 година. Професионалната си квалификация като строителен инженер започва още с обучението си в Професионална гимназия по архитектура, геодезия и строителство „Лубор Байер“, гр. Стара Загора със специалност „Транспортно строителство“. Продължава обучението си в Минно Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, гр.София със специалност „Маркшайдерство и геодезия“ и придобива бакалавърска степен. През 2021 – ва година надгражда образованието си като започва обучение във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ със специалност „Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции“. След успешното завършване като бакалавър, в момента се обучава за магистър.

Инж.Христова работи в областта на своите компетентности по проекти за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация, както и обследване за установяване на техническите характеристики на същите, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. 1-5 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и архитектурно (екзекутивно) заснемане.

инж.Георги Бялков

Георги е придобил магистърска степен по специалност „Водоснабдяване и канализация“ в Университет по архитектура, геодезия и строителство“. Владее отлично английски език.

Стартира кариерното си развитие в сферата на строителството през 2006 година като технически ръководител при изграждането на ПСОВ гр. Стара Загора и ПСОВ гр. Димитровград към Консорциум „Хайт-камп МАСС“.

През 2008 година отново като технически ръководител участва в изграждането на  ПСОВ – Меден Рудник, гр. Бургас за  „Алпине Бау ГмбХ“, Австрия, а през 2009 година се включва в екипа на „Трансстрой – Бургас“ АД  в реконструкция и модернизация на ПСОВ, гр. Варна.

През 2012 година като групов технически ръководител за Аква Системс АД участва в изграждането на ВиК цикъл община Камено, село Кръстина, а малко по – късно и за „ПОНССТРОЙ Инженеринг“ в изграждането на ВиК цикъл, гр. Кубрат.

От юли 2021 инж.Бялков работи в „Енерджи Сейвинг“ЕООД като инженер ВиК.  Успешно се включва в работата по изготвяне на енергийни анализи при обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, както и обследване на предприятия в сферата на водоснабдяване и канализация. През 2023 придобива проектантска правоспособност по специалност „Водоснабдяване и канализация“ и работи по проекти за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. 1-5 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и архитектурно (екзекутивно) заснемане на сгради в експлоатация в областта на своите компетентности.

Георги обича разходките сред природата с приятели,  танцува social dances (салса, бачата и кизомба)  и спортува активно.